صنعت مبرد با انقلاب روبرو خواهد شد

گائو جین ، مدیر کل دپارتمان تغییرات آب و هوا ، گفت در حال حاضر نیروهای اتصال به شدت کربن چین عمدتا برای دی اکسید کربن است.

گام بعدی ، کنترل شدید HFC ها و گسترش تدریجی آنها برای سایر گازهای گلخانه ای غیر کربنی است.

هیدروفلوروکربن ها (HFC) ، از جمله تری فلوئورومتان ، اثر گلخانه ای دارند ، دهها هزار برابر بیشتر از دی اکسید کربن است و به عنوان مبرد و مواد کف کننده استفاده می شود.

هنگامی که بازار تجارت کربن به بلوغ می رسد ، انتظار می رود شرکت ها برای تلاش های خود در کاهش میزان انتشار ، پاداش مستقیم داشته باشند.


زمان ارسال: May-07-2021