کندانسور تبخیری متقاطع - سری SPL-S

  • کندانسور تبخیری - جریان متقاطع

    کندانسور تبخیری - جریان متقاطع

    کندانسور تبخیری
    فناوری تراکم تبرید پیشرفته آمونیاک به صرفه جویی در مصرف انرژی و آب تا بیش از 30 درصد کمک می کند.خنک کننده تبخیری به این معنی است که می توان دمای تراکم پایین تری به دست آورد.گرمای محسوس و نهان از مبرد توسط اسپری آب و هوای القایی روی سیم پیچ استخراج می شود.