کندانسور تبخیری ضد جریان- سری SPL-N

  • کندانسور تبخیری - جریان ضد

    کندانسور تبخیری - جریان ضد

    کندانسور تبخیری

    فناوری تراکم تبرید پیشرفته آمونیاک به صرفه جویی در مصرف انرژی و آب تا بیش از 30 درصد کمک می کند.خنک کننده تبخیری به این معنی استدماهای تراکم پایین ترمی توان به دست آورد.گرمای محسوس و نهان از مبرد توسط اسپری آب و هوای القایی روی سیم پیچ استخراج می شود.