برج خنک کننده حلقه بسته - جریان متقاطع

  • برج خنک کننده حلقه بسته - جریان متقاطع

    برج خنک کننده حلقه بسته - جریان متقاطع

    برج خنک کننده حلقه بسته

    با سیستم خنک کننده حلقه بسته پیشرفته و بسیار کارآمد، بیش از 30 درصد در آب و هزینه عملیاتی صرفه جویی کنید.این مبدل حرارتی متوسط ​​معمولی، پمپ ثانویه، لوله کشی و برج خنک کننده نوع باز را در یک واحد جایگزین می کند.این به تمیز نگه داشتن سیستم و بدون تعمیر و نگهداری کمک می کند.