کولر

  • Air Cooler

    کولر

    کولر

    کولر خشک که کولر مایع نیز نامیده می شود در مواردی که کمبود آب وجود داشته باشد یا کالای برتر آب باشد مناسب است.

    عدم وجود آب به معنای از بین بردن باقی مانده های آهکی احتمالی روی سیم پیچ ها ، مصرف صفر آب ، انتشار صدا کمتر است. این نسخه هم به صورت پیش نویس القایی و هم به عنوان گزینه پیش نویس اجباری موجود است.